Realizowany przez nas projekt pt: Opatentowanie makaronu instant nowej generacji otrzymał współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R


Wartość projektu wynosi 220 600,- PLN, w tym wartość dofinansowania z UE wynosi 217 200,- PLN.